ثبت نام برای روز عکاسی

فرزند(ان) خود را برای روز عکس در چند مرحله ثبت نام کنید! برای شروع به سادگی کد دسترسی به ثبت نام خود را وارد کنید.

Liebe Eltern, bitte melden Sie ihr Kind verbindlich an.  

Nur angemeldete Kinder können am Fototag fotografiert werden.